Stringam LLP

Box 780 Beaverlodge Ab T0H 0C0

Telephone: 780 354-2271

Fax: 780 354-8068